HASTAVUK GIDA TARIM HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET A. Ş.

HASPİLİÇ ENTEGRE ET TESİSLERİ- TAVUKÇULUK- İTHALAT- İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A. Ş.

ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

 

Versiyon 0.1

Eylül 2021

 

İçindekiler Tablosu

  1. GİRİŞ. 3

1.1.   Politikanın Amacı ve Kapsamı 3

1.2.   Yürürlük ve Değişiklik. 3

  1. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLER. 3

2.1.   Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi 3

2.2.   Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Aktarılması 4

2.3.   Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması 4

2.4.   Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması 4

2.4.1…………. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesinde Yer Alan Çalışanlara Yönelik Tedbirler. 5

2.4.2…………. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlendiği, Muhafaza Edildiği Elektronik Ortamlar İçin. 5

2.4.3…………. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlendiği, Muhafaza Edildiği Fiziksel Ortamlar İçin. 5

2.4.4…………. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Aktarılmasına İlişkin Önlemler. 5

 

 

1.      GİRİŞ

1.1.   Politikanın Amacı ve Kapsamı

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup; işbu Hastavuk Gıda Tarım Hayvancılık Sanayi Ve Ticaret A. Ş. Haspiliç Entegre Et Tesisleri- Tavukçuluk- İthalat- İhracat Sanayi Ve Ticaret A. Ş. (“Hastavuk” veya Şirket”) Kanuna Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması Politikası (“Politika”), uyumluluğunun sağlanmasını ve Şirket tarafından özel nitelikli kişisel verilerin korunması ve işlenmesine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesinde uyulacak prensiplerin belirlenmesini amaçlamaktadır.

 

Politika, özel nitelikli kişisel verilerin işleme şartlarını belirlemekte ve kişisel verilerin işlenmesinde Şirket tarafından benimsenen ana ilkeleri ortaya koymaktadır. Bu çerçevede Politika, Şirket tarafından Kanun kapsamındaki tüm kişisel veri işleme faaliyetlerini, Şirket’in işlediği tüm kişisel verilerin sahiplerini ve işlediği tüm kişisel verileri kapsamaktadır.

 

1.2.   Yürürlük ve Değişiklik

 

Politika, Şirket tarafından internet sitesinde yayımlanarak kamuoyuna sunulmuştur. Başta Kanun olmak üzere yürürlükteki mevzuat ile bu Politika’da yer verilen düzenlemelerin çelişmesi halinde mevzuat hükümleri uygulanır.

 

Şirket, yasal düzenlemelere paralel olarak Politika’da değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Politika’nın güncel versiyonuna Şirket web sitesinden http://www.hastavuk.com.tr/  erişilebilir.

2.      ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLER

 

Irka, etnik kökene, siyasi düşüncelere, felsefi inanca, dine, mezhebe veya diğer inançlara, kılık ve kıyafete, dernek, vakıf ya da sendika üyeliklerine, sağlığa, cinsel hayata, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirlerine ve biyometrik verilere ilişkin verileri ifade etmektedir.

 

2.1.   Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi

 

Şirketimiz tarafından, Kanun ile “özel nitelikli” olarak belirlenen kişisel verilerin işlenmesinde, Kanunda öngörülen düzenlemelere hassasiyetle uygun davranılmaktadır. Kanunun 6. maddesinde, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski taşıyan bir takım kişisel veri “özel nitelikli” olarak belirlenmiştir. Bu veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir.

 

Kanuna uygun bir biçimde Şirketimiz tarafından; özel nitelikli kişisel veriler, KVK Kurulu tarafından belirlenecek olan yeterli önlemlerin alınması kaydıyla aşağıdaki durumlarda işlenmektedir:

 

 

Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde, Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmektedir.

 

2.2.   Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Aktarılması

 

Şirketimiz gerekli özeni göstererek, gerekli güvenlik tedbirlerini alarak ve KVK Kurulu tarafından öngörülen yeterli önlemleri alarak; meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda kişisel veri sahibinin özel nitelikli kişisel verilerini aşağıdaki durumlarda üçüncü kişilere aktarabilmektedir.

 

 

Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel verileri (ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir), kanunlarda öngörülen hallerde,

 

Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından.

 

2.3.   Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması

 

Şirketimiz gerekli özeni göstererek, gerekli güvenlik tedbirlerini alarak ve KVK Kurulu tarafından öngörülen yeterli önlemleri alarak; meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda kişisel veri sahibinin özel nitelikli verilerini aşağıdaki durumlarda Yeterli Korumaya Sahip veya Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülkelere aktarabilmektedir.

 

 

Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel verileri (ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir), kanunlarda öngörülen hallerde,

 

Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmesi kapsamında.

 

2.4.   Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması

 

Şirketimiz tarafından, Kanun ile “özel nitelikli” olarak belirlenen ve hukuka uygun olarak işlenen özel nitelikli kişisel verilerin korunmasında hassasiyetle davranılmaktadır. Bu kapsamda, Şirketimiz tarafından, kişisel verilerin korunması için alınan teknik ve idari tedbirler, özel nitelikli kişisel veriler bakımından özenle uygulanmakta ve Şirketimiz bünyesinde gerekli denetimler sağlanmaktadır.

 

Ayrıca özel nitelikli kişisel veriler bakımından Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafında belirlenen önlemler ile, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik teknik ve idari tedbirler de alınmaktadır.

 

Şirketimizin genel prensibi, kanundan kaynaklanan sebepler olmadıkça özel nitelikli kişisel veri işlememektedir.

 

Gerekli olmayan özel nitelikli kişisel veriler silinmekte veya karartılmaktadır.

 

Buna istinaden, özel nitelikli kişisel verilerin güvenliğine yönelik sistemli kurallar işbu politikada belirlenmiştir;

 

2.4.1.     Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesinde Yer Alan Çalışanlara Yönelik Tedbirler

 

 

2.4.2.     Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlendiği, Muhafaza Edildiği Elektronik Ortamlar İçin

 

 

2.4.3.     Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlendiği, Muhafaza Edildiği Fiziksel Ortamlar İçin

 

 

2.4.4.     Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Aktarılmasına İlişkin Önlemler