HASTAVUK GIDA TARIM HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET A. Ş.

HASPİLİÇ ENTEGRE ET TESİSLERİ- TAVUKÇULUK- İTHALAT- İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A. Ş.

KİŞİEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

 

Versiyon 0.1

Eylül 2021

 

İÇİNDEKİLER

 1. GİRİŞ. 2

1.1. Politikanın Amacı ve Kapsamı 2

1.2. Yürürlük ve Değişiklik. 2

 1. ŞİRKETİMİZİN YÜRÜTTÜĞÜ FAALİYETLER.. 2
 2. ŞİRKETİMİZİN YÜRÜTTÜĞÜ KİŞİSEL VERİ İŞLEME FAALİYETLERİNE YÖNELİK VERİ SAHİPLERİ, VERİ İŞLEME AMAÇLARI VE VERİ KATEGORİLERİ. 4

2.1.  Veri Sahipleri 4

2.2.  Kişisel Veri İşleme Amaçları 4

2.3.  Kişisel Veri Kategorileri 5

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN İLKELER VE ŞARTLAR.. 6

3.1.  Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin İlkeler. 6

3.2.  Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Şartlar. 7

3.3.  Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Şartlar. 8

 1. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI. 8
 2. VERİ SAHİPLERİNİN AYDINLATILMASI VE VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI. 10
 3. KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ, ANONİM HALE GETİRİLMESİ. 11
 4. KANUN KAPSAMI VE UYGULANMASINA İLİŞKİN KISITLAMALAR.. 11

 

1.             GİRİŞ

1.1.       Politikanın Amacı ve Kapsamı

 1. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup; işbu Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası (“Politika”), Hastavuk Gıda Tarım Hayvancılık Sanayi Ve Ticaret A. Ş. Ve Haspiliç Entegre Et Tesisleri- Tavukçuluk- İthalat- İhracat Sanayi Ve Ticaret A. Ş.’nin (“Hastavuk” veya Şirket”) Kanuna uyumluluğunun sağlanmasını ve Şirket tarafından kişisel verilerin korunması ve işlenmesine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesinde uyulacak prensiplerin belirlenmesini amaçlamaktadır.

Politika, kişisel verilerin işleme şartlarını belirlemekte ve kişisel verilerin işlenmesinde Şirket tarafından benimsenen ana ilkeleri ortaya koymaktadır. Bu çerçevede Politika, Şirket tarafından Kanun kapsamındaki tüm kişisel veri işleme faaliyetlerini, Şirket’in işlediği tüm kişisel verilerin sahiplerini ve işlediği tüm kişisel verileri kapsamaktadır.

Şirket çalışanlarının kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin hususlar, işbu Politika’nın kapsamında olmayıp, Çalışan Kişisel Verilerinin İşlenmesi ve Korunması Politikası’nda ayrıca düzenlenmektedir.

 

Politika’da kullanılan terimlere ilişkin tanımlar EK-1’de bulunmaktadır.

 

1.2.       Yürürlük ve Değişiklik

Politika, Şirket tarafından internet sitesinde yayımlanarak kamuoyuna sunulmuştur. Başta Kanun olmak üzere yürürlükteki mevzuat ile bu Politika’da yer verilen düzenlemelerin çelişmesi halinde mevzuat hükümleri uygulanır.

Şirket, yasal düzenlemelere paralel olarak Politika’da değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Politika’nın güncel versiyonuna Şirket web sitesinden http://www.hastavuk.com.tr/  erişilebilir.

2.             ŞİRKETİMİZİN YÜRÜTTÜĞÜ FAALİYETLER

 

3.             ŞİRKETİMİZİN YÜRÜTTÜĞÜ KİŞİSEL VERİ İŞLEME FAALİYETLERİNE YÖNELİK VERİ SAHİPLERİ, VERİ İŞLEME AMAÇLARI VE VERİ KATEGORİLERİ

2.1.       Veri Sahipleri

Politika kapsamındaki veri sahipleri, Şirket tarafından kişisel verileri işlenmekte olan Şirket çalışanları dışındaki tüm gerçek kişilerdir. Bu çerçevede genel olarak veri sahibi kategorileri aşağıdaki şekildedir:

 

VERİ SAHİBİ KATEGORİLERİ AÇIKLAMA
1.        Çalışan Adayı Şirket’e CV göndererek veya başka yöntemlerle iş başvurusu yapan gerçek kişiler
2.        Çalışan Aile Şirkette çalışanların aile bireyleri
3.        Müşteri Yetkilisi Tüzel kişi müşterilerin yetkilileri veya gerçek kişi müşterinin kendisi
4.        Müşteri Çalışanı Tüzel kişi müşterilerinin çalışanları
5.        Ürün veya Hizmet Alan Kişi İnternet üzerinden veya mağazalardan direkt mal ve hizmet satılan gerçek kişi
6.        Potansiyel Müşteri Mal ve hizmet satılması amaçlanan tüzel kişi veya gerçek kişiler
7.        Tedarikçi Çalışanı Şirketin ürün veya hizmet aldığı şirketlerin çalışanları
8.        Tedarikçi Yetkilisi Şirketin ürün veya hizmet aldığı şirketlerin yetkilileri
9.        Yönetim Kurulu Şirket’in yönetim kurulu üyesi gerçek kişiler
10.    Hissedar Şirket’in hissedarı/ ortağı gerçek kişiler
11.    İmza Yetkilisi Şirketi temsile yetkili gerçek kişiler
12.    Üçüncü Kişi Yukarıda yer verilen veri sahibi kategorileri ile Şirket çalışanları harici gerçek kişiler
13.    Ziyaretçi / Web Ziyaretçi Şirket binasına giriş yapan üçüncü kişiler, ile web sitesini ziyaret eden kişiler

 

Veri sahibi kategorileri genel bilgi paylaşımı amacıyla belirtilmiştir. Veri sahibinin, bu kategorilerden herhangi birinin kapsamına girmemesi, Kanun’da belirtildiği şekilde veri sahibi niteliğini ortadan kaldırmamaktadır.

2.2.       Kişisel Veri İşleme Amaçları

Şirket tarafından kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kanun’da ve ilgili mevzuatta yer alan kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak aşağıdaki amaçlarla işlenebilmektedir:

 

 

2.3.       Kişisel Veri Kategorileri

Şirket tarafından aşağıda kategorize edilmiş kişisel verileriniz, Kanun’da ve ilgili mevzuatta yer alan kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak işlenmektedir:

 

KİŞİSEL VERİ KATEGORİZASYONU AÇIKLAMA
Kimlik Bilgisi Ehliyet, nüfus cüzdanı, ikametgâh, pasaport, avukatlık kimliği, evlilik cüzdanı gibi dokümanlarda yer alan kişinin kimliğine dair tüm bilgiler ve unvan, plaka
İletişim Bilgisi Telefon numarası, adres, e-mail gibi veri sahibiyle iletişim kurulmasına yönelik bilgiler
Özlük Çalışanların özlük haklarının oluşmasına temel olan kişisel veriler (kanunen ve işyeri politikaları gereği özlük dosyasına girmesi gereken her türlü bilgi ve belge) Bordro bilgileri, Disiplin soruşturması, İşe giriş belgesi kayıtları, Mal bildirimi bilgileri, Özgeçmiş bilgileri, Performans değerlendirme raporları, iş sağlığı ve güvenliği faaliyetleri kapsamında dağıtılacak KKD için alınan beden bilgisi, kişilik ve liderlik testi sonuçları
Hukuki İşlem Hukuki alacak ve haklarımızın tespiti, takibi ve borçlarımızın ifası ile kanuni yükümlülüklerimiz ve şirketimizin politikalarına uyum kapsamında işlenen kişisel veriler
Müşteri İşlem Ticari faaliyetlerimiz ve bu çerçevede iş birimlerimizin yürüttüğü operasyonlar neticesinde ilgili kişi hakkında elde edilen ve üretilen bilgiler
Fiziksel Mekan Güvenliği Fiziksel mekâna girişte, fiziksel mekânın içerisinde kalış sırasında alınan kamera kayıtları gibi kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler
İşlem Güvenliği Ticari faaliyetlerimizi yürütürken teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliğimizi sağlamamız için işlenen kişisel verileriniz
Finansal Bilgi Şirketimizin kişisel veri sahibi ile kurmuş olduğu hukuki ilişkinin tipine göre yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler,
Mesleki Deneyim Şirketimizin çalışanı olmak için başvuruda bulunmuş veya ticari teamül ve dürüstlük kuralları gereği şirketimizin insan kaynakları ihtiyaçları doğrultusunda çalışan adayı olarak değerlendirilmiş veya Şirketimizle çalışma ilişkisi içerisinde olan bireylerin tecrübelerine ilişkin veriler
Pazarlama Anket, pazarlama çalışmaları sonucunda elde edilen veriler, çerez kayıtları vb. veriler
Görsel ve İşitsel Kayıtlar Şirketimizde tutulan kamera kayıtları, fotoğraf veya video kayıtlarına ilişkin veriler
Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleri Adli sicil kaydıdır.
Sağlık Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü sağlık bilgisidir.
Özel Nitelikli Veri Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile özel nitelikli kişisel veridir.

Yukarıda sayılanların dışında özel nitelikli kişisel veri işlenmemektedir.

 

4.      KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN İLKELER VE ŞARTLAR

3.1.  Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin İlkeler

Şirket tarafından kişisel verileriniz, Kanun’un 4. maddesinde yer alan kişisel veri işleme ilkelerine uygun olarak işlenmektedir. Bu ilkelere her bir kişisel veri işleme faaliyeti açısından uyulması zorunludur:

3.2.  Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Şartlar

Şirket tarafından kişisel verileriniz, Kanun’un 5. maddesinde yer alan kişisel veri işleme şartlarından en az birinin varlığı halinde işlenmektedir. Söz konusu şartlara ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır:

3.3.  Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Şartlar

Kanunun 6. maddesinde özel nitelikli kişisel veriler, sınırlı sayıda olacak şekilde belirtilmiştir. Bunlar; kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileridir.

Şirket, özel nitelikli kişisel verileri Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ilave tedbirlerin alınmasını sağlayarak aşağıdaki durumlarda işleyebilmektedir:

Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasına bakınız.

5.        KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Şirket, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde sıralanan ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenmiş olan ilave düzenlemelere uygun olarak; kişisel verilerin aktarılması şartlarının bulunması durumunda kişisel verileri yurtiçinde veya yurtdışına aktarabilmektedir.

Aktarımın yapılacağı ülkenin Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ilan edilecek güvenli ülkelerden olmaması halinde, Şirket ve ilgili ülkedeki veri sorumlusunun yeterli korumayı yazılı olarak taahhüt etmesi üzerine, Kişisel Verileri Kurul’un bu işleme izin vermesi ile Kanun’un 5. ve 6. maddesinde yer alan veri işleme şartlarından (bakınız Politika 3. Başlık) en az birinin varlığı halinde kişisel veriler yurtdışında üçüncü taraflara aktarılabilmektedir.

Kanunun genel ilkeleri ile 8. ve 9. maddelerinde yer alan veri işleme şartları dahilinde Şirket, aşağıdaki tabloda kategorizasyonu yapılmış taraflara veri aktarımı gerçekleştirebilmektedir:

 

 

 

PAYLAŞILAN TARAF KATEGORİZASYONU KAPSAM AKTARIM AMACI
Kanunen Yetkili Kamu Kurumu ve Kuruluşları Hukuken Şirket’ten bilgi ve belge almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşlar

 

İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının bilgi talep etme amacıyla sınırlı olarak kişisel veri paylaşımı
Özel Hukuk Gerçek/Tüzel Kişileri Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri

 

Hizmetin sağlanabilmesi amacıyla sınırlı ölçüde veri aktarılması
Tedarikçiler Şirketin hizmet veya ürün aldığı tedarikçiler Hizmetin sağlanabilmesi amacıyla sınırlı ölçüde veri aktarılması
Hissedarlar Şirketin ortağı gerçek kişiler Yönetim yetkisi kapsamında sınırlı ölçüde veri paylaşımı
Yurtdışına Aktarım Kimlik, iletişim, finans verileri ilgili kişinin açık rızası olması halinde yurtdışı müşteriler ile gümrük komisyoncusu vb. tedarikçilerimize amaçla sınırlı olarak aktarılabilmektedir.

 

Lojistik, dış ticaret ve satın alma faaliyetleri kapsamında amaçla bağlantılı sınırlı ve ölçülü veri paylaşımı
Sosyal Medya Kimlik, iletişim, görsel ve işitsel kayıtlar verileri ilgili kişinin açık rızası olması halinde sosyal medya mecralarında amaçla sınırlı olarak paylaşılabilmektedir. Kurumsal iletişim faaliyetleri kapsamında amaçla bağlantılı sınırlı ve ölçülü veri paylaşımı

 

 

 

Şirket veri aktarımını aşağıdaki amaçlarla ve hukuki sebeplere dayalı olarak gerçekleştirmektedir;

 

Amaçlar

 

 

Hukuki Sebepler

 

 1. Kişisel veri işleme faaliyetinin kanunlarda açıkça öngörülmesi
 2. Kişisel veri işleme faaliyetinin bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması
 3. Veri sorumlusu hukuki yükümlülüğünü yerine getirme için kişisel veri işleme faaliyeti yürütülmesinin zorunlu olması
 4. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için kişisel veri işlemenin zorunlu olması
 5. Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması

 

6.      VERİ SAHİPLERİNİN AYDINLATILMASI VE VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI

Kanunun 10. maddesine göre kişisel verilerin işlenmesinden önce veya en geç kişisel verilerin işlenmesi anında, veri sahiplerinin kişisel veri işlenmesine ilişkin aydınlatılmaları gerekmektedir.  İlgili madde gereğince veri sorumlusu sıfatıyla Şirket tarafından kişisel veri işleme faaliyetinin yürütüldüğü her durumda veri sahiplerinin aydınlatılmasını sağlamak üzere şirket içi gerekli yapı oluşturulmuştur. Bu kapsamda;

 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, http://www.hastavuk.com.tr/tr/  de yer alan Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz.  Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Şirket, başvuruların değerlendirilmesi sırasında öncelikle talepte bulunan kişinin gerçek hak sahibi olup olmadığını tespit etmektedir. Bununla birlikte Şirket gerek gördüğü durumlarda talebin daha iyi anlaşılabilmesi için detaylı ve ek bilgi isteyebilmektedir.

Şirket tarafından veri sahibi başvurularına yanıtlar, yazılı olarak veya elektronik ortamda veri sahiplerine bildirilmektedir. Başvurunun reddedilmesi halinde ret nedenleri gerekçeli olarak veri sahibine açıklanacaktır.

Kişisel verilerin doğrudan veri sahibinden elde edilmemesi halinde; Şirket tarafından (1) kişisel verilerin elde edilmesinden itibaren makul bir süre içerisinde, (2) kişisel verilerin veri sahipleri kişi ile iletişim amacıyla kullanılacak olması durumunda, ilk iletişim kurulması esnasında, (3) kişisel verilerin aktarılacak olması halinde, en geç kişisel verilerin ilk kez aktarımının yapılacağı esnada veri sahiplerinin aydınlatılmasına ilişkin faaliyetler yürütülmektedir.

 

7.      KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ, ANONİM HALE GETİRİLMESİ

Kanun’un 7. maddesi gereğince hukuka uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler tarafından resen veya veri sahibinin talebi üzerine Şirket, Kurum tarafından yayımlanan rehberlere uygun olarak siler, yok eder veya anonim hâle getirir.

 

8.      KANUN KAPSAMI VE UYGULANMASINA İLİŞKİN KISITLAMALAR

Aşağıda belirtilen durumlar Kanun kapsamı dışındadır:

Aşağıda sayılan durumlarda Şirket tarafından veri sahiplerine aydınlatma yapılması gerekmemektedir ve veri sahipleri, zararlarının giderilmesine ilişkin hakları hariç olmak üzere, Kanun’da belirtilen haklarını kullanamayacaklardır:

 

EK-1: TANIMLAR

TANIM  
Kişisel Veri Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ait her türlü bilgidir.
Özel Nitelikli Kişisel Veri Irka, etnik kökene, siyasi düşüncelere, felsefi inanca, dine, mezhebe veya diğer inançlara, kılık ve kıyafete, dernek, vakıf ya da sendika üyeliklerine, sağlığa, cinsel hayata, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirlerine ve biyometrik verilere ilişkin verileri ifade etmektedir.
Kişisel Sağlık Verisi Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü sağlık bilgisi.
Veri sahibi/ İlgili Kişi Kişisel verisi işlenen gerçek kişi
Kişisel Verilerin İşlenmesi Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir.
Açık Rıza Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza
Veri Sorumlusu Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi
 Veri İşleyen Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişi
Kişisel Veri İşleme Envanteri Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte olduğu Hastavuk’un  kişisel verileri işleme faaliyetlerini; kişisel verileri işleme amaçları, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturduğu ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami süreyi, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları envanter
KVK Kanunu 24 Mart 2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
Anayasa 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
KVK Kurulu Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kurumu
KVK Kurumu Kişisel Verileri Koruma Kurumu
Politika Hastavuk Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası
Şirket / Hastavuk Hastavuk Gida Tarim Hayvancilik Sanayi Ve Ticaret A. Ş. Haspiliç Entegre Et Tesisleri- Tavukçuluk- İthalat- İhracat Sanayi Ve Ticaret A. Ş.
İş Ortakları Şirket’nin ticari faaliyetleri çerçevesinde sözleşmesel ilişkiler kapsamında ortaklık kurduğu kişiler.

 

EK 2:

VERİ ALICI GRUPLARI
Kanunen Yetkili Kamu Kurumu ve Kuruluşları Hukuken Şirket’ten bilgi ve belge almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşlardan;

Sgk

Çsgb

Gib

İşkur

Çalişma Sanayi Ticaret İl Müdürlüğü

Noter

Vergi Dairesi

Ticaret Sicil Müdürlüğü

Valilik

Mahkemeler

Kolluk Kuvvetleri

Tubitak

Tarım ve Orman Bakanlığı

Maliye

Tarım İl Müdürlüğü

 

Gerçek Kişiler ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri Hizmet alınan veya verilen gerçek veya tüzel kişiler
Herkese açık Sosyal Medya

Web Sitesi

Topluluk şirketleri Hastavuk Gıda Tarım Hayvancılık Sanayi Ve Ticaret A. Ş.

Haspiliç Entegre Et Tesisleri- Tavukçuluk- İthalat- İhracat Sanayi Ve Ticaret A. Ş.

Tedarikçiler Acenta

Güvenlik şirketi

Gümrük müşavirliği

Avukat /Danışman

Bilişim şirketleri

Lojistik şirketleri

Acentalar

Reklam ajansları

Organizasyon şirketlei

Basın kuruluşları

Muhasebe /YMM

Banka

Sigorta Şirketi

Tedarikçi Şirket