HASTAVUK GIDA TARIM HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET A. Ş.

HASPİLİÇ ENTEGRE ET TESİSLERİ- TAVUKÇULUK- İTHALAT- İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A. Ş.

KİŞİSEL VERİ SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASI

Versiyon 0.1

Eylül 2021

 

İçindekiler

 1. GİRİŞ. 3

1.1.       Amaç. 3

1.2.       Kapsam.. 3

 1. TANIMLAR VE KISALTMALAR.. 3
 2. SORUMLULUK VE GÖREV DAĞILIMLARI 5
 3. KAYIT ORTAMLARI. 6
 4. SAKLAMA VE İMHAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR.. 6

5.1.       Saklamaya İlişkin Açıklamalar. 6

5.2.       Saklamayı Gerektiren Hukuki Sebepler. 6

5.3.       Saklamayı Gerektiren İşleme Amaçları 7

5.4.       İmhayı Gerektiren Sebepler. 7

 1. TEKNİK VE İDARİ TEDBİRLER.. 8

6.1.       Teknik Tedbirler. 8

6.2.       İdari Tedbirler. 9

 1. KİŞİSEL VERİLERİ İMHA TEKNİKLERİ. 10

7.1.       Kişisel Verilerin Silinme Yöntemleri 10

7.2.       Kişisel Verilerin Yok Edilme Yöntemleri 10

7.3.       Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilme Yöntemleri 11

 1. SAKLAMA VE İMHA SÜRELERİ. 11
 2. PERİYODİK İMHA SÜRELERİ. 12
 3. POLİTİKANIN YAYIMLANMASI. 12
 4. SAKLAMA ve İMHA SÜRELERİ. 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KİŞİSEL VERİ SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASI

1.      GİRİŞ

1.1.   Amaç

Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası (“Politika”), Hastavuk Gıda Tarım Hayvancılık Sanayi Ve Ticaret A. Ş. Haspiliç Entegre Et Tesisleri- Tavukçuluk- İthalat- İhracat Sanayi Ve Ticaret A. Ş. (“Hastavuk (“Şirket”) gerçekleştirilmekte olan saklama ve imha faaliyetlerine ilişkin iş ve işlemler konusunda usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Şirket; Stratejik planda belirlenen misyon, vizyon ve temel ilkeler doğrultusunda; Şirket çalışanları, çalışan adayları, stajyerler, ziyaretçiler, tedarikçi yetkilileri, tedarikçi çalışanları, şirket yönetim kurulu, hissedarları, müşteri yetkilileri, müşteri çalışanları ve diğer üçüncü kişilere ait kişisel verilerin T.C. Anayasası, uluslararası sözleşmeler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak işlenmesini ve ilgili kişilerin haklarını etkin bir şekilde kullanmasının sağlanmasını öncelik olarak belirlemiştir.

Kişisel verilerin saklanması ve imhasına ilişkin iş ve işlemler, Şirket tarafından bu doğrultuda hazırlanmış olan Politikaya uygun olarak gerçekleştirilir.

1.2.   Kapsam

Şirket çalışanları, çalışan adayları, stajyerler, ziyaretçiler, tedarikçi yetkilileri, tedarikçi çalışanları, şirket yönetim kurulu, hissedarları, müşteri yetkilileri, müşteri çalışanları ve diğer üçüncü kişilere ait kişisel veriler bu Politika kapsamında olup Şirketin sahip olduğu ya da Şirketçe yönetilen kişisel verilerin işlendiği tüm kayıt ortamları ve kişisel veri işlenmesine yönelik faaliyetlerde bu Politika uygulanır.

Ayrıca, işbu Politika’da aksi belirtilmedikçe, Politika ile atıf yapılan dokümanlar hem basılı hem de elektronik kopyaları kapsamaktadır.

2.      TANIMLAR VE KISALTMALAR

 

Açık Rıza Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza,

 

Alıcı Grubu Veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya tüzel kişi kategorisi
Anayasa Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

 

Anonim Hale Getirme Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi.
Elektronik Ortam Kişisel verilerin elektronik aygıtlar ile oluşturulabildiği, okunabildiği, değiştirilebildiği ve yazılabildiği ortamlar
Elektronik Olmayan Ortam Elektronik ortamların dışında kalan tüm yazılı, basılı, görsel vb. diğer ortamlar
Hizmet Sağlayıcı Şirket ile belirli bir sözleşme çerçevesinde hizmet sağlayan gerçek veya tüzel kişi
İlgili Kişi / Kişisel Veri Sahibi Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.
İlgili Kullanıcı Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişiler,

 

İmha Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi,

 

Kanun 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.
Kayıt Ortamı Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortam,

 

Kişisel Veri Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi (örn. ad-soyad, TCKN, e-posta, adresi, doğum tarihi, kredi kartı numarası, banka hesap numarası – Dolayısıyla tüzel kişilere ilişkin bilgilerin işlenmesi Kanun kapsamında değildir)

 

Kişisel Veri İşleme Envanteri Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel verileri işleme faaliyetlerini; kişisel verileri işleme amaçları ve hukuki sebebi, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami muhafaza edilme süresini, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları envanter
Kişisel Verilerin İşlenmesi Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem
Kurul Kişisel Verileri Koruma Kurulu

 

Özel Nitelikli Kişisel Veri Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler
Periyodik İmha Kanun’da yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda işbu Politika’da belirtilen ve tekrar eden aralıklarla re’sen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi
Politika Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası
Veri İşleyen Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak veri sorumlusu adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi
Veri Kayıt Sistemi Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi
Veri Sorumlusu Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, verilerin sistematik bir şekilde tutulduğu yeri (veri kayıt sistemi) yöneten kişi
VERBİS Veri Sorumluları Sicili
Yönetmelik 28 Ekim 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik

 

3.      SORUMLULUK VE GÖREV DAĞILIMLARI

Şirketin tüm birimleri ve çalışanları, sorumlu birimlerce Politika kapsamında alınmakta olan teknik ve idari tedbirlerin gereği gibi uygulanması, birim çalışanlarının eğitimi ve farkndalığının arttırılması, izlenmesi ve sürekli denetimi ile kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesinin önlenmesi, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve kişisel verilerin hukuka uygun saklanmasının sağlanması amacıyla kişisel veri işlenen tüm ortamlarda veri güvenliğini sağlamaya yönelik teknik ve idari tedbirlerin alınması konularında sorumlu birimlere aktif olarak destek verir. Kişisel verilerin saklama ve imha süreçlerinde görev alanların unvanları, birimleri ve görev tanımlarına ait dağılımı ve imha süreçleri aşağıdaki gibidir;

UNVAN

 

BİRİM GÖREV
Mali ve İdari İşler Genel Müdürü Genel Müdür Politika’nın hazırlanması, geliştirilmesi, yürütülmesi, ilgili ortamlarda yayınlanması ve güncellenmesi ile Çalışanların Politika’ya uygun hareket etmesinden sorumludur.
İnsan Kaynakları ve İdari İşler Müdürü İnsan Kaynakları Politika’nın hazırlanması, geliştirilmesi, yürütülmesi, ilgili ortamlarda yayınlanması ve güncellenmesi ile Çalışanların Politika’ya uygun hareket etmesinden sorumludur.
Bilgi İşlem Müdürü Bilgi İşlem Politika’nın hazırlanması, geliştirilmesi, yürütülmesi, ilgili ortamlarda yayınlanması ve güncellenmesi ile Çalışanların Politika’ya uygun hareket etmesinden sorumludur.
Kalite Yönetim Sistemleri Müdürü Kalite Sistem Politika’nın hazırlanması, geliştirilmesi, yürütülmesi, ilgili ortamlarda yayınlanması ve güncellenmesi ile Çalışanların Politika’ya uygun hareket etmesinden sorumludur.
Mali İşler Müdürü Mali İşler Politika’nın hazırlanması, geliştirilmesi, yürütülmesi, ilgili ortamlarda yayınlanması ve güncellenmesi ile Çalışanların Politika’ya uygun hareket etmesinden sorumludur.
Satınalma Müdürü Satın Alma Politika’nın hazırlanması, geliştirilmesi, yürütülmesi, ilgili ortamlarda yayınlanması ve güncellenmesi ile Çalışanların Politika’ya uygun hareket etmesinden sorumludur.
Proje Yöneticisi Bilgi İşlem Politika’nın hazırlanması, geliştirilmesi, yürütülmesi, ilgili ortamlarda yayınlanması ve güncellenmesi ile Çalışanların Politika’ya uygun hareket etmesinden sorumludur.
Beyaz Et Grup Müdürü Beyaz Et Genel Müdürlüğü Görevlerine uygun olarak Politikanın yürütülmesinden sorumludur.
Beyaz Et Kalite Müdürü Beyaz Et Genel Müdürlüğü Görevlerine uygun olarak Politikanın yürütülmesinden sorumludur.
Beyaz Et Pazarlama Müdürü Beyaz Et Genel Müdürlüğü Görevlerine uygun olarak Politikanın yürütülmesinden sorumludur.
Beyaz Et Satış Müdürü Beyaz Et Genel Müdürlüğü Görevlerine uygun olarak Politikanın yürütülmesinden sorumludur.
Kurumsal Pazarlama ve Halkla İlişkiler Şefi Kurumsal İletişim Görevlerine uygun olarak Politikanın yürütülmesinden sorumludur
Civciv Pazarlama Müdürü Civciv Genel Müdürlüğü Görevlerine uygun olarak Politikanın yürütülmesinden sorumludur.
Bursa Bölge Üretim Müdürü Civciv Genel Müdürlüğü Görevlerine uygun olarak Politikanın yürütülmesinden sorumludur.
Sivrihisar Bölge Üretim Müdürü Civciv Genel Müdürlüğü Görevlerine uygun olarak Politikanın yürütülmesinden sorumludur.
Kuluçkalar Koordinatörü Civciv Genel Müdürlüğü Görevlerine uygun olarak Politikanın yürütülmesinden sorumludur.
Etlik Piliç Üretim Müdürü Beyaz Et Genel Müdürlüğü Görevlerine uygun olarak Politikanın yürütülmesinden sorumludur.
Yem Satış Müdürü Beyaz Et Genel Müdürlüğü Görevlerine uygun olarak Politikanın yürütülmesinden sorumludur.

4.      KAYIT ORTAMLARI

 

Elektronik Ortamlar Fiziksel Ortamlar

 

Sunucular (Etki alanı, yedekleme, e-posta, veritabanı, web, dosya paylaşım, vb.)

Yazılımlar (ofis yazılımları, portal, EBYS, VERBİS.)

Bilgi güvenliği cihazları (güvenlik duvarı, saldırı tespit ve engelleme, günlük kayıt dosyası, antivirüs vb. )

Kişisel bilgisayarlar (Masaüstü, dizüstü)

Mobil cihazlar (telefon, tablet vb.)

Yazıcı, tarayıcı, fotokopi makinesi

Kağıt

Manuel veri kayıt sistemleri

Yazılı, basılı, görsel ortamlar

 

5.      SAKLAMA VE İMHAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Şirket tarafından; çalışanlar, çalışan adayları, stajyerler, ziyaretçiler, tedarikçi yetkilileri, tedarikçi çalışanları, şirket yönetim kurulu, hissedarları, müşteri yetkilileri, müşteri çalışanları olarak ilişkide bulunulan üçüncü kişilerin, kurumların veya kuruluşların çalışanlarına ait kişisel veriler Kanuna uygun olarak saklanır ve imha edilir.

Bu kapsamda saklama ve imhaya ilişkin detaylı açıklamalara aşağıda sırasıyla yer verilmiştir.

5.1.   Saklamaya İlişkin Açıklamalar

Kanunun 3 üncü maddesinde kişisel verilerin işlenmesi kavramı tanımlanmış, 4 üncü maddesinde işlenen kişisel verinin işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli süre kadar muhafaza edilmesi gerektiği belirtilmiş, 5 ve 6 ncı maddelerde ise kişisel verilerin işleme şartları sayılmıştır.

Buna göre, Şirketimiz faaliyetleri çerçevesinde kişisel veriler, ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amaçlarımıza uygun süre kadar saklanır.

5.2.   Saklamayı Gerektiren Hukuki Sebepler

Şirketimizde, faaliyetleri çerçevesinde işlenen kişisel veriler, ilgili mevzuatta öngörülen süre kadar muhafaza edilir. Bu kapsamda kişisel veriler;

Bu kanunlar uyarınca yürürlükte olan diğer ikincil düzenlemeler çerçevesinde öngörülen saklama süreleri kadar saklanmaktadır.

5.3.   Saklamayı Gerektiren İşleme Amaçları

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nın ilgili maddelerinde yer alan kişisel veri işleme amaçlarıyla ve aşağıda belirtilen Kanun’un 5’inci ve 6’ncı maddelerinde yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarına istinaden kişisel verileri saklamakta ve kullanmakta olup, söz konusu şartların tamamının ortadan kalkması halinde, kişisel verileri re’sen veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine imha etmektedir.

 

 

5.4.   İmhayı Gerektiren Sebepler

Kişisel veriler;

durumlarında, Şirket tarafından ilgili kişinin talebi üzerine silinir, yok edilir ya da re’sen silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

6.      TEKNİK VE İDARİ TEDBİRLER

Kişisel verilerin güvenli bir şekilde saklanması, hukuka aykırı olarak işlenmesi ve erişilmesinin önlenmesi ile kişisel verilerin hukuka uygun olarak imha edilmesi için Kanunun 12 nci maddesiyle Kanunun 6 ncı maddesi dördüncü fıkrası gereği özel nitelikli kişisel veriler için Kurul tarafından belirlenerek ilan edilen yeterli önlemler çerçevesinde Şirket tarafından teknik ve idari tedbirler alınır. “Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politakamız” da detaylı bilgiyi bulabilirsiniz.

6.1.   Teknik Tedbirler

 

6.2.   İdari Tedbirler

 

 

7.      KİŞİSEL VERİLERİ İMHA TEKNİKLERİ

İmha kapsamında gerçekleştirilen tüm işlemler Şirketimiz tarafından kayıt altına alınmakta ve söz konusu kayıtlar, diğer hukuki yükümlülükler hariç olmak üzere en az üç yıl süreyle saklanmaktadır. Şirketimiz, Kurul tarafından aksine bir karar alınmadıkça, kişisel verileri re’sen silme, yok etme veya anonim hale getirme yöntemlerinden uygun olanını teknolojik imkanlar ve uygulama maliyetine göre seçmekte olup, kişisel veri sahibinin talebi halinde uygun yöntemin gerekçesini açıklamaktadır.

7.1.   Kişisel Verilerin Silinme Yöntemleri

Kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir. Şirketimiz, silinen kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için erişilemez ve tekrar kullanılamaz olması için teknolojik imkanlar ve uygulama maliyetine göre gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Bu kapsamda Şirketimiz, kişisel verileri silme işlemi için aşağıdaki yöntemleri uygulamaktadır:

 

Veri Kayıt Ortamı Açıklama

 

Sunucularda Yer Alan Kişisel Veriler Sunucularda yer alan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler için sistem yöneticisi tarafından ilgili kullanıcıların erişim yetkisi kaldırılarak silme işlemi yapılır.
Elektronik Ortamda Yer Alan Kişisel Veriler Elektronik ortamda yer alan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler, veritabanı yöneticisi hariç diğer çalışanlar (ilgili kullanıcılar) için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilir.
Fiziksel Ortamda Yer Alan Kişisel Veriler Fiziksel ortamda tutulan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler için evrak arşivinden sorumlu birim yöneticisi hariç diğer çalışanlar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilir. Ayrıca, üzeri okunamayacak şekilde çizilerek/ boyanarak/ silinerek karartma işlemi de uygulanır.

 

7.2.   Kişisel Verilerin Yok Edilme Yöntemleri

Kişisel verilerin yok edilmesi, kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir. Şirketimiz, kişisel verilerin yok edilmesiyle ilgili teknolojik imkanlar ve uygulama maliyetine göre gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Bu kapsamda Şirketimiz, kişisel verileri yok etme işlemi için aşağıdaki yöntemleri uygulamaktadır:

Veri Kayıt Ortamı Açıklama

 

Fiziksel Ortamda Yer Alan Kişisel Veriler Kâğıt ortamında yer alan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler, kâğıt kırpma makinelerinde geri döndürülemeyecek şekilde yok edilir
Optik / Manyetik Medyada Yer Alan Kişisel Veriler Optik medya ve manyetik medyada yer alan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenlerin eritilmesi, yakılması veya toz haline getirilmesi gibi fiziksel olarak yok edilmesi işlemi uygulanır. Ayrıca, manyetik medya özel bir cihazdan geçirilerek yüksek değerde manyetik alana maruz bırakılması suretiyle üzerindeki veriler okunamaz hale getirilir.

 

7.3.   Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilme Yöntemleri

Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir. Kişisel verilerin anonim hale getirilmiş olması için; kişisel verilerin, Şirketimiz, alıcı veya alıcı grupları tarafından geri döndürme ve verilerin başka verilerle eşleştirilmesi gibi kayıt ortamı ve ilgili faaliyet alanı açısından uygun tekniklerin kullanılması yoluyla dahi kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemez hale getirilmesi gerekmektedir. Şirketimiz, kişisel verilerin anonim hale getirilmesiyle ilgili teknolojik imkanlar ve uygulama maliyetine göre gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Bu kapsamda Şirketimiz, kişisel verileri anonim hale getirme işlemi için aşağıdaki yöntemleri uygulamaktadır:

Bu kapsamda Şirketimiz, kişisel verileri anonim hale getirme işlemi uygulamamaktadır. Yalnızca fiziksel olarak karartma yöntemi kullanılmaktadır.

8.      SAKLAMA VE İMHA SÜRELERİ

Şirketimiz, kişisel verileri ancak ilgili uymakla yükümlü olduğu mevzuatta belirtildiği veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza ve imha etmektedir. Bu kapsamda Şirketimiz, kişisel verileri aşağıdaki EK-1 Saklama ve İmha Süreleri Tablosu’nda belirtilen azami süreler boyunca saklamakta ve imha etmektedir:

9.      PERİYODİK İMHA SÜRELERİ

Yönetmeliğin 11 inci maddesi gereğince Şirket, periyodik imha süresini 6 ay olarak belirlemiştir. Buna göre, Şirketimizde her yıl Nisan ve Ekim aylarında periyodik imha işlemi gerçekleştirilir.

10.  POLİTİKANIN YAYIMLANMASI

İşbu Politika yayınlandığı tarihinde yürürlüğe girmiştir. Politika internet sitesinde yayımlanmış olup, VERBİS sisteminde kayıtlıdır.

Politika değişen şartlara ve mevzuata uyum sağlamak amacıyla zaman zaman güncellenebilecektir. Güncel Politika yayımlandığı tarihte yürürlüğe girecektir.

11.  SAKLAMA ve İMHA SÜRELERİ

 

Süreç Saklama Süresi İmha Süresi

 

Bayi yönetim sistemi ve çalışan kullanıcı hesapları gibi kullanıcı hesaplarının açılması işlem güvenliği verileri Hukuki ilişki Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
Potansiyel müşteri iletişim verileri 2 yıl Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
Pazarlama faaliyetleri kapsamında toplanan veriler Hukuki ilişki+10 yıl Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
Canlı faaliyetler/damızlık/yem/Yumurta üretim faaliyetlerinde toplanan veriler Hukuki ilişki+10 yıl Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
Kalite süreçlerinde toplanan veriler Hukuki ilişki+10 yıl Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
Çerez Toplanması 1 yıl Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
Anket, görüş, değerlendirme, öneri faaliyetlerinde toplanan veriler, ses kaydı 10 yıl Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
Çalışan ve çalışan aile görsel ve işitsel kayıtları Rıza geri alınana kadar 10 yıl Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
Sosyal Medya hesaplarında yapılan paylaşımlar, reklam sponsorluk faaliyetleri Rıza geri alınana kadar 10 yıl Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
Çalışan hissedar yk üyesi verilerinin basın reklam sponsorluk faaliyetlerinde kullanılması Hukuki ilişki +10 yıl Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
Lojistik/Nakliye süreçleri sırasında toplanan veriler Hukuki ilişki +10 yıl Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
Çalışan verilerinin SAP vb. programlara kaydedilmesi Hukuki ilişki +10 yıl Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi sırasında toplanan veriler Hukuki ilişki +10 yıl Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
Sözleşme süreçlerinde toplanan veriler Hukuki ilişki +10 yıl Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
Satış süreçlerinin yürütülmesi sırasında toplanan veriler Hukuki ilişki +10 yıl Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
Lokasyon verisi 1 yıl Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
Yazılım sistemleri üzerinden cari kart açılması Hukuki ilişki +10 yıl Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
E-posta içerikleri Hukuki ilişki +10 yıl Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
Log kaydı 2 yıl Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
Web sitesi üzerinden gönderilen mesajlar veriler 1 yıl Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
Dış ticaret faaliyetlerinde toplanan veriler Hukuki ilişki +10 yıl Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
Kamera kayıtları 2 hafta Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
Ziyaretçi giriş çıkış kayıtları 6 ay Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
Covid verileri 6 ay Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
İş başvuruları 5 yıl Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
İnsan Kaynakları birimi faaliyetleri kapsamında yapılan işlemler ve özlük dosyaları Hukuki ilişki +10 yıl Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
İş sağlığı ve güvenliği faaliyetleri kapsamında işlenen veriler muayene ve sağlık verileri Hukuki ilişki +15 yıl Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
Puantaj kayıtlarının tutulması Hukuki ilişki +10 yıl Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
Çalışan çocuklarına burs verilmesi amacı ile çalışan aile verileri 2 yıl Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
Muhasebe finans faaliyetleri kapsamında toplanan veriler Hukuki ilişki +10 yıl Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
Genel kurul yönetim kurulu süreçleri Hukuki ilişki +10 yıl Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
Satın alma faaliyetleri sırasında toplanan veriler Hukuki ilişki +10 yıl Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
KVKK ilgili kişi başvuruları 10 yıl Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
Çalışan şahsi cep telefonu verisi Hukuki ilişki Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
Kalite faaliyetleri kapsamında toplanan veriler Hukuki ilişki +10 yıl Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde